PROJEKTY INNOWACYJNE

Projekty innowacyjne w połączeniu z pozostałymi obszarami specjalizacji, zwłaszcza prawami własności intelektualnej –  stanowią istotny atut Kancelarii.

Dzięki tej synergii dysponujemy unikatowym doświadczeniem w zakresie finansowania, rozwoju i ochrony innowacyjnych projektów oraz ich komercjalizacji.

Nasze usługi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych:

 • Doradztwo, wydawanie opinii i analiz prawnych w sprawach:

  • transferu technologii, know-how i komercjalizacji wyników badań naukowych

  • prawnego zabezpieczenia ochrony pomysłu, w tym ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how

  • wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

  • optymalizacji podatkowej dotyczącej korzystania z praw własności intelektualnej,
   w tym w szczególności uzyskiwania ulg na działalność B&R

  • umów o finansowanie projektów innowacyjnych, w tym finansowania przez fundusze typu private equity (PE), venture-capital, (VC) oraz  finansowania projektów typu spin-off.

 • Opiniowanie umów oraz pomoc prawna i biznesowa w negocjacjach warunków umów licencyjnych, przenoszących prawa własności intelektualnej oraz umów o finansowanie.

 • Opracowywanie projektów oraz wzorców umów:

  • przenoszących prawa autorskie, prawa do wynalazku, umów o przeniesienie prawa do uzyskania patentu na wynalazek

  • licencyjnych o korzystanie z praw autorskich, wynalazków, patentów

  • o pracę, w tym umów z pracownikami uczelni wyższych lub instytutów
   naukowo-badawczych

  • o współpracę w prowadzeniu prac B&R

  • wniesienia praw własności intelektualnej aportem do spółki

  • inwestycyjnych oraz o finansowanie realizacji projektów innowacyjnych

  • o komercjalizację wyników prac naukowo-badawczych

  • o zachowanie poufności (NDA), umów know-how.

 • Kompleksowa obsługa i wsparcie:

  • uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych

  • startupów

  • podmiotów z branży IT

  • przedsiębiorców realizujących lub korzystających z prac rozwojowo badawczych

  • konsorcjów naukowo-przemysłowych

  • inwestorów w negocjacjach z podmiotami, którym przysługują prawa wyłączne

  • osób fizycznych chcących dokonać komercjalizacji praw własności intelektualnej.

 • Kompleksowa pomoc przy tworzeniu i rejestracji spółek, w tym tworzenie umów spółek oraz regulaminów organów spółek.

 • Tworzenie modeli oraz regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej,
  w tym zasad nabywania, korzystania i zbywania praw.

 • Wycena praw własności intelektualnej oraz kompleksowa pomoc prawna przy wnoszeniu praw własności intelektualnej aportem do spółki.

 • Audyty praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

 

Messenger