NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Kancelaria od wielu lat zajmuje się kompleksową pomocą prawną w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji, począwszy od doradztwa obejmującego kwalifikację prawną działań budzących wątpliwość co do zgodności z dobrymi obyczajami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, po reprezentację klientów przed sądami własności intelektualnej w procesach, których przedmiotem jest dochodzenie roszczeń związanych z deliktami nieuczciwej konkurencji. 

Jeśli stałeś się celem nieuczciwych działań rynkowych konkurencyjnego przedsiębiorcy…

Twój pracownik lub współpracownik wykazał się nielojalnością, ujawniając informacje objęte tajemnicą Twojego przedsiębiorstwa, bądź chcesz temu zapobiec…

albo zastanawiasz się, czy opracowany przez Ciebie model biznesowy nie będzie stanowił czynu nieuczciwej konkurencji…

Kancelaria oferuje efektywne, profesjonalne wsparcie prawne.

Zakres pomocy prawnej:

 • Doradztwo prawne, w tym udzielanie konsultacji i sporządzanie opinii prawnych w kwestiach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji w różnorodnych dziedzinach działalności gospodarczej, w szczególności:

  • pasożytnictwa intelektualnego i innych form naśladownictwa w obrocie gospodarczym

  • wadliwego oznaczenia towarów lub usług

  • wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa

  • naśladownictwa produktów

  • nieuczciwej reklamy

  • bezprawnego korzystania z tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym z know-how

  • przejmowania klienteli za pomocą nieuczciwych metod konkurencyjnych.

 • Doradztwo i wydawanie opinii prawnych dotyczących wysokości odszkodowań
  oraz innych roszczeń majątkowych związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.
   
 • Doradztwo prawne dotyczące spraw z pogranicza prawa konkurencji i prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, w szczególności związanych z naśladownictwem produktów i ich oznaczeń oraz z tzw. pasożytnictwem intelektualnym.

 • Zastępstwo prawne, w tym przygotowywanie pism przedsądowych oraz reprezentacja klientów na etapie polubownego rozwiązywania sporu z dziedziny prawa konkurencji.

 • Reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji.

 • Przygotowywanie projektów umów o zachowaniu poufności (NDA), klauzul umownych
  w przedmiocie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony know-how, w tym w umowach z pracownikami oraz współpracownikami.


Messenger