IT & E-COMMERCE

Kancelaria od wielu lat obsługuje projekty informatyczne oraz sektor usług i handlu elektronicznego. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w odniesieniu do poszczególnych etapów prac wdrożeniowych i różnych modeli prawno – biznesowych wykonywania usług informatycznych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.  

PROJEKTY IT

 • Bezpieczeństwo prawne:

  • przygotowywanie i negocjowanie umów: przedwdrożeniowych, wdrożeniowych, serwisowych (w tym w modelu SLA) i utrzymaniowych oraz rozwojowych
  • przygotowywanie i negocjowanie umów: outsourcingowych, dotyczących modeli cloud computing, SaaS, IaaS, PaaS oraz umów licencyjnych: pudełkowych, stanowiskowych oraz open sorce
  • wsparcie prawne w projektach informatycznych realizowanych w modelu Agile
  • opracowywanie modeli odpowiedzialności dostawców usług informatycznych
  • opracowywanie rozwiązań prawnych mających na celu zapewnienie zamawiającym bezpieczeństwa prawnego realizacji projektów IT oraz stabilności implementowanych rozwiązań
  • zabezpieczenia kwestii związanych z prawami autorskimi w projektach IT
  • opracowywanie mechanizmów prawnych związanych z odpowiedzialnością 
   w przypadku outsourcingu usług informatycznych przez banki
  • opracowywanie i realizacja scenariuszy wyjścia z projektów
  • umowy o pracę z programistami oraz umowy o współpracy z developerami
  • audyty praw do oprogramowania, w tym licencji open source.

 • Spory związane z projektami IT:

  • sporządzanie opinii prawnych oraz doradztwo w przypadkach niewykonania
   lub nienależytego wykonania umów (odstąpienie i wypowiedzenie umów, obniżenie wynagrodzenia, kary umowne i odszkodowania)
  • doradztwo oraz udział w negocjacjach w przypadku sporów przy realizacji projektów
  • reprezentacja dostawców usług i zamawiających w postępowaniach sądowych
   i arbitrażowych.

 • Podatki w IT :

  • opracowywanie i wdrażanie modeli stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
   w firmach informatycznych
  • doradztwo oraz sporządzanie wniosków o indywidulane interpretację w sprawach korzystania z preferencyjnego opodatkowania IP Box.

E- COMMERCE

 • Opiniowanie i doradztwo przy tworzeniu modeli prawno-biznesowych usług świadczonych drogą elektroniczną pod kątem odpowiedzialności podmiotów świadczących te usługi oraz ich skutków podatkowych.

 • Przygotowywanie regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną
  dla sklepów, serwisów i portali internetowych.

 • Przygotowywanie regulaminów loterii, promocji i konkursów.

 • Opracowywanie polityk prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach:
  • niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym sprzedaży na odległość

  • naruszeń praw autorskich oraz praw do znaków towarowych wykorzystywanych 
   w ramach świadczonych usług i sprzedaży towarów. 

Messenger