WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Prawo własności przemysłowej to jeden z głównych obszarów działalności Kancelarii.
Posiadamy bogate doświadczenie prawne oraz biznesowe w zakresie prowadzenia spraw dotyczących wynalazków i patentów, know-how, wzorów użytkowych i przemysłowych, praw ochronnych na znak towarowy oraz oznaczeń geograficznych. 

Nasze usługi w zakresie własności przemysłowej obejmują:

 • Doradztwo, wydawanie opinii oraz analiz prawnych w sprawach:

  • oceny zdolności patentowej wynalazku, zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych, użytkowych i znaków towarowych

  • postępowań rejestrowych krajowych (przed Urzędem Patentowym RP) i zagranicznych (EPO, EUIPO) w sprawach zgłoszeń wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych

  • przysługiwania praw wyłącznych do korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, w tym współtwórczości i wspólności praw własności przemysłowej

  • nabywania praw do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, wytworzonych w ramach stosunku pracy

  • o naruszenie praw do patentu, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych do wzorów użytkowych lub znaków towarowych

  • dokonywanie ocen w zakresie kolizji znaków towarowych

  • ochrony praw własności przemysłowej, w tym m.in. poprzez uzyskiwanie odszkodowań na zasadach ogólnych lub w postaci zryczałtowanej opłaty licencyjnej, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu naruszeń praw.

 • Pomoc prawna w sprawach umów licencyjnych i przenoszących prawa własności przemysłowej:

  • opiniowanie umów oraz pomoc prawna i biznesowa w negocjacjach warunków umów licencyjnych lub przenoszących prawa własności przemysłowej

  • opracowywanie projektów oraz wzorców umów, w szczególności przenoszących prawa do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, w tym umów o przeniesienie prawa do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

  • opracowywanie umów licencyjnych o korzystanie z praw własności przemysłowej  oraz regulaminów korzystania ze znaków towarowych

  • uzyskiwanie odszkodowań z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów.

 • Kompleksowa obsługa projektów:

  • transfer technologii i know-how oraz komercjalizacja wyników badań naukowych

  • regulaminy  własności intelektualnej w uczelniach wyższych i instytutach naukowo-badawczych

  • w branży kreatywnej:  projektowanie wzorów przemysłowych oraz oznaczeń przedsiębiorców, towarów i usług

  • kampanie reklamowe i marketingowe wykorzystujące znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia indywidualizujące.

 • Audyty praw własności przemysłowej.

 • Wyceny praw własności przemysłowej oraz pomoc prawna przy wnoszeniu praw własności przemysłowej i know-how aportem do spółki.

 • Monitoring i zarządzanie zarejestrowanymi i zgłoszonymi znakami towarowymi.

 • Reprezentacja klientów:

  • przed sądami własności intelektualnej w sprawach dotyczących naruszeń praw wyłącznych  z patentu, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych do wzorów użytkowych lub znaków towarowych

  • przed sądami w sprawach karnych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych,  w tym reprezentacja pokrzywdzonych oraz obrona podejrzanych i oskarżonych

  • przed Urzędem Patentowym RP w sprawach o rejestrację oraz o unieważnienie praw do patentu, praw ochronnych na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografii układów scalonych.

  •  
Messenger