UMOWY

Kancelaria posiada niezwykle rozległe doświadczenie w zakresie opracowywania, negocjowania i wykonywania umów dla osób fizycznych, instytucji oraz firm, zarówno krajowych, jak i zagranicznych z różnych branż, w języku polskim i angielskim.

Poza kwestiami prawnymi zwracamy szczególną uwagę na aspekt biznesowy
oraz zobowiązania publicznoprawne wynikające z zawarcia danej umowy.
Stanowi to gwarancję optymalizacji postanowień umownych i pozwala zabezpieczyć interesy oraz zminimalizować  ryzyko kontraktowe. 

Praktyka kancelarii obejmuje:

 • opiniowanie i modyfikowanie umów, w tym pod kątem podatkowym i składek ZUS

 • doradztwo w zakresie doboru umowy właściwej ze względu na okoliczności danego przypadku – umowa o dzieło czy umowa zlecenia

 • opracowywanie projektów umów i wzorców umów oraz doradztwo w negocjacjach

 • pomoc prawna w związku z wypowiedzeniem lub odstąpieniem od umowy oraz roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

 • zastępstwo prawne i procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z umowy – zapłata ceny/wynagrodzenia, zwrot lub obniżenie ceny/wynagrodzenia,  odszkodowanie, kara umowna, odsetki.

TYPY I RODZAJE UMÓW

Sporządzamy umowy nazwane i nienazwane, mieszane, wzorce umów i regulaminy oraz różne kategorie świadczeń w zakresie usług, handlu i obrotu gospodarczego:

 • umowy o świadczenie usług – zlecenia, o dzieło, roboty budowalne

 • umowy pracownicze, w tym aneksy i klauzule autorskoprawne

 • umowy o współpracy
  gospodarczej w obrocie krajowym i międzynarodowym

 • umowy handlowe, w tym dystrybucyjne, dealerskie i przedstawicielskie

 • umowy spółki cywilnej

 • umowy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

 • umowy o organizację wydarzenia (eventu) oraz umowy o imprezę turystyczną

 • umowy wdrożeniowe, serwisowe, utrzymaniowe oraz rozwojowe w zakresie projektów IT

 • umowy licencyjne i przenoszące z zakresu prawa autorskiego, w szczególności umowy autorskie, wydawnicze, producenckie, merchandisingowe oraz umowy na korzystanie z wizerunku

 • umowy reklamowe i sponsoringowe

 • umowy licencyjne i przenoszące z zakresu prawa własności przemysłowej:

  • umowy na znak towarowy, patent/wynalazek, wzór przemysłowy, know-how

  • umowy na prace badawczo-rozwojowe i komercjalizację wyników tych prac

 • umowy nienazwane, w szczególności franchisingu, poufności (NDA), listy intencyjne

 • umowy o finansowanie projektów, w tym startupów

 • umowy najmu, w tym najmu okazjonalnego.


Messenger