SPRAWY SĄDOWE

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, w tym z zakresu własności intelektualnej, jak również w sprawach podatkowych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz karnych. Dysponujemy szczególnie bogatym doświadczeniem we wskazanych poniżej sprawach.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zastępstwo procesowe przed wyspecjalizowanymi sądami własności intelektualnej w sprawach:

 • prawa autorskie i pokrewne, w tym prawa do programów komputerowych

 • prawa własności przemysłowej, w tym znaki towarowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe

 • bazy danych i inne prawa na dobrach niematerialnych

 • dobra osobiste w związku z działalnością naukową lub wynalazczą oraz ich komercyjne wykorzystanie

 • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego naśladownictwa, pasożytnictwa intelektualnego, nieuczciwej reklamy oraz ochrony tajemnic przedsiębiorstwa.

SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE

Zastępstwo procesowe w sprawach:

 • dóbr osobistych pozostających poza zakresem właściwości sądów własności intelektualnej, w tym wizerunku, renomy, dobrego imienia, czci, prywatności

 • windykacyjnych (o zapłatę)

 • roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, dochodzeniem roszczeń i odszkodowań, kar umownych

 • niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych umową o imprezę turystyczną

 • rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • o uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek i innych podmiotów.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PODATKI

 • reprezentowanie w sporach z ZUS w sprawach dotyczących kwalifikacji (oskładkowania) umów o dzieło, w tym zastępstwo przed sądami powszechnymi w sprawach odwołań od wydawanych w tym zakresie decyzji ZUS

 • reprezentowanie w sprawach wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • zastępstwo procesowe w sprawach przed organami podatkowymi, jak również w trakcie postępowań sądowo – administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach dotyczących:

  • 50% kosztów uzyskania przychodów

  • IP Box

SPRAWY KARNE

Reprezentacja pokrzywdzonych oraz obrona w sprawach o przestępstwa z zakresu własności intelektualnej:

 • prawa autorskiego, w tym o plagiat, bezprawne kopiowanie i rozpowszechnianie utworów i przedmiotów praw pokrewnych

 • prawa własności przemysłowej, w tym o oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym

 • dóbr osobistych, w tym o zniesławienie

 • nieuczciwej konkurencji, w tym o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub fałszywe oznaczenie towarów lub usług.


Messenger