PRAWO AUTORSKIE

Prawo autorskie i prawa pokrewne stanowią wiodący obszar praktyki i specjalizacji Kancelarii.
Dysponujemy niezwykle bogatym doświadczeniem  w odniesieniu  do szerokiego spektrum spraw cywilnych i karnych dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz prawa do wizerunku. 

Poniżej przedstawiamy jedynie te z nich, które najczęściej występują w naszej praktyce. 

 • Doradztwo i wydawanie opinii prawnych w sprawach:

  • przysługiwania praw autorskich i pokrewnych, w tym ocena spełniania cech utworu oraz tzw. ochrona „pomysłu”

  • nabywania praw do utworów pracowniczych i naukowych oraz praw do programów komputerowych

  • korzystania z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku  oraz na podstawie licencji otwartych, w tym licencji creative commons

  • dokonywania i korzystania z opracowań utworów (tłumaczeń, przeróbek i adaptacji)

  • naruszeń oraz ochrony praw (odszkodowań, utraconych korzyści, etc.)

  • naruszeń związanych z tzw. pasożytnictwem intelektualnym

  • ochrony wizerunku.

 • Pomoc prawna w sprawach umów licencyjnych i przenoszących prawa, obejmująca
  w szczególności:

  • opiniowanie umów i ich modyfikowanie oraz doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z kontrahentami

  • opracowywanie projektów umów oraz wzorców umów, w szczególności umów autorskich, wydawniczych, producenckich, reklamowych, aneksów i klauzul autorskoprawnych do umów pracowniczych, z zakresu IT oraz umów dotyczących wizerunku i jego komercjalizacji

  • wypowiadanie i odstępowanie od umów oraz ustalanie odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

 • Doradztwo oraz kompleksowa obsługa:

  • produkcji filmowych, telewizyjnych, multimedialnych oraz gier komputerowych

  • kampanii reklamowych i marketingowych

  • wdrożeń programów komputerowych oraz ich licencjonowania

  • projektów naukowo-badawczych oraz ich finansowania

  • zarządzania prawami, w tym regulaminy własności intelektualnej oraz komercjalizacja wyników badań naukowych.

 • Wydawanie opinii w sprawach plagiatów prac naukowych i niedozwolonych zapożyczeń oraz zastępstwo w sprawach sądowych i postępowaniach o nadanie stopnia lub tytułu naukowego.

 • Zastępstwo prawne i procesowe w sprawach:

  • cywilnych dotyczących naruszenia praw autorskich i pokrewnych

  • karnych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, w tym reprezentacja pokrzywdzonych oraz obrona podejrzanych i oskarżonych

  • niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

 • Audyty praw własności intelektualnej, w tym  ich wycena oraz nabywanie tych praw w ramach wkładu, aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.Messenger