MARKETING I REKLAMA

Kancelaria oferuje wieloaspektowe spectrum pomocy prawnej w dziedzinie marketingu
i reklamy, obszarze który systematycznie generuje wiele problemów z różnorodnych dziedzin prawa: prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej, prawa konsumenckiego oraz przepisów regulujących szczególne warunki reklamy określonych produktów.

Jeśli Twoja agencja reklamowa otrzymała zlecenie przygotowania materiału reklamowego, we własnym interesie powinna zapewnić odpowiednie warunki prawne takiego przedsięwzięcia, w tym przestrzegać właściwych przepisów prawa obowiązujących w dziedzinie reklamy oraz zawrzeć odpowiednie umowy
z podwykonawcami zaangażowanymi w powstanie reklamy…

Jeśli jesteś klientem zlecającym zewnętrznej agencji produkcję materiału reklamowego, powinieneś zadbać o odpowiednie uregulowanie warunków zleconej usługi reklamowej,
w szczególności zadbać o uzyskanie potrzebnych praw własności intelektualnej
do zamówionego materiału…

Jeśli postawiono Ci zarzut nieuczciwej reklamy lub uważasz, że inny podmiot wykorzystuje tego rodzaju reklamę, która godzi w Twoje uzasadnione interesy…

Zakres pomocy prawnej:

 • doradztwo prawne w dziedzinie marketingu i reklamy, w tym udzielanie porad
  i przygotowywanie opinii prawnych dotyczących m.in. obowiązujących wymogów prawnych w zakresie przygotowywania i rozpowszechniania reklamy, kwestii zgodności reklamy z zasadami uczciwej konkurencji, warunków uzyskania praw do materiału reklamowego, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz upoważnień w zakresie utrwalania i rozpowszechniania wizerunku w ramach reklamy

 • przygotowywanie projektów umów o świadczenie usług reklamowych, w tym umów dotyczących materiałów reklamowych na poszczególnych etapach procesu ich powstawania i eksploatacji, począwszy od kreacji przez organizację procesu produkcji
  i wykonawstwo po rozpowszechnienie materiałów reklamowych

 • przygotowywanie umów oraz klauzul umownych w przedmiocie nabycia praw
  do materiału reklamowego, w tym autorskich praw majątkowych do utworów, praw pokrewnych do artystycznych wykonań, wideogramów i fonogramów zawartych
  w materiale reklamowych oraz upoważnień dotyczących wizerunków w reklamie

 • opracowywanie projektów umów związanych z przygotowywaniem reklamy,
  w tym umów z podwykonawcami, m.in. domami produkcyjnymi, aktorami, lektorami, twórcami, modelami

 • przygotowywanie projektów regulaminów konkursów i loterii realizowanych w ramach kampanii reklamowych

 • asysta prawna w zakresie należytej koordynacji pod względem prawnym procesu produkcji reklamy i przebiegu kampanii reklamowej

 • analiza prawna i doradztwo w kwestii warunków wykorzystania w reklamie materiałów pochodzących od zewnętrznych dostawców, w tym stocków internetowych

 • zastępstwo prawne i procesowe w sporach dotyczących przekazu reklamowego.

   

Messenger