KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Kancelaria od wielu lat specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców sektora MŚP, klientów korporacyjnych, w tym polskich oddziałów podmiotów zagranicznych, jak również na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji kultury: fundacji, stowarzyszeń, teatrów, domów kultury, muzeów i innych. 

Obsługę prawną prowadzimy w języku polskim i angielskim.

Jeśli zależy Państwu na stabilnym rozwoju, w którym zespół profesjonalnych prawników czuwa nad bezpieczeństwem prawnym Państwa biznesu, organizacji lub instytucji…

Jeżeli potrzebujecie Państwo zapewnić swojej firmie lub instytucji stały kontakt
z doświadczonym doradcą, który rozumie Państwa biznes lub działalność i potrafi doskonale łączyć wiedzę prawniczą z uwarunkowaniami pozaprawnymi,
w tym finansowymi, biznesowymi i wizerunkowymi, a także umie rekomendować szybkie, konkretne i adekwatne rozwiązania…

Oferujemy usługi obejmujące:

 • doradztwo w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy, 
  oraz prawa podatkowego

 • pomoc w negocjowaniu warunków kontraktów lub strategicznych przedsięwzięć gospodarczych

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością firmy, w tym: opracowywanie regulaminów wewnątrzzakładowych z zakresu prawa pracy oraz doradztwo przy ich wdrażaniu
   i stosowaniu

  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
   i po jego ustaniu, umów o zachowaniu poufności (NDA), kontraktów menedżerskich oraz umów o pracę, w tym z klauzulami autorskoprawnymi

  • opracowywanie dokumentów określających politykę bezpieczeństwa informacji
   oraz tzw. kodeksów etycznych

 • reprezentowanie przed sądami, organami administracji i organami podatkowymi,
  w tym:

  • windykacja należności

  • sprawy pracownicze

  • podatki

  • spory z ZUS w sprawach kwalifikacji (oskładkowania umów) o dzieło

  • sprawy związane z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem umów

 • przygotowywanie transakcji związanych z przekształceniami formy prawnej, zmianami struktury właścicielskiej oraz przejęciami innych podmiotów, w tym przeprowadzanie audytów prawnych oraz opracowywanie niezbędnej dokumentacji transakcyjnej i umów wspólników

 • prowadzenie obsługi biura zarządu spółek kapitałowych, udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych oraz przygotowywanie projektów protokołów i uchwał organów 
  oraz dokumentów wymaganych do dokonania rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Posiadamy bogate i szerokie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów
z tzw. III sektora, tj. organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • wsparcie przy ustanawianiu fundacji, zakładaniu stowarzyszeń i innych organizacji
  oraz opracowywanie projektów statutów oraz ich zmian

 • konsultowanie i opracowywanie projektów uchwał i sprawozdań

 • doradztwo w zakresie podejmowanych przez fundacje i stowarzyszenia przedsięwzięć
  z zakresu odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i pozostałej działalności statutowej i gospodarczej tych organizacji, a także obsłudze prawnej tego rodzaju przedsięwzięć.

INSTYTUCJE KULTURY

Wspieramy instytucje kultury w zakresie: 

 • bieżącego doradztwa prawnego

 • obsługi prawnej projektów, w tym finansowanych ze środków publicznych oraz imprez kulturalnych

 • przygotowywania wzorców umów dla twórców i artystów

 • oskładkowania i opodatkowania umów z twórcami i artystami.


Messenger