Joanna Karasińska
radczyni prawna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży a także świadczeniem stałej obsługi prawnej.

Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.

Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej, a także doradztwem prawnym na rzecz różnych instytucji kultury i nauki.

Doradza przedsiębiorcom przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności oraz jej efektywności podatkowej. Pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z bieżącą działalnością, w tym w sprawach pracowniczych, a także uczestniczy w procesach restrukturyzacji i przeorganizowania działalności gospodarczej. W imieniu krajowych i zagranicznych przedsiębiorców konstruuje i negocjuje kontrakty handlowe.

Świadczy bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi a także umowy z zakresu incentive travel, organizacji eventów i konferencji oraz turystyki dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów prawnych dotyczących wykonywania tych umów, reklamacji i rezygnacji klientów.

Tworzy mechanizmy zabezpieczania interesów pracodawców przed wykorzystywaniem ich poufnych informacji,  w tym przygotowuje umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło.

Swoją pasję do prawa rozwija poznając – w trakcie podróży krajoznawczych i literackich – obce kultury, społeczeństwa, systemy prawne i mechanizmy geopolityczne.

Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo pracy, umowy cywilnoprawne i kontrakty handlowe, prawo turystyczne, podatkowe aspekty praw własności intelektualnej, opodatkowanie twórców i artystów, w tym autorskie koszty uzyskania przychodów, zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, sprawy sądowe.

tel. +48(12) 631 05 25
biuro@bukowski-partners.pl    

Messenger